Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

Hit enter after type your search item

In de toekomst ook boete voor werknemer bij overtreden Arbowet

/
/
/
1111 Views

In de Arbowet staan niet alleen verplichtingen voor de werkgever; ook de werknemer heeft wettelijke taken bij het bereiken van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Overtreden werknemers de Arbowet, dan kunnen ook zij een boete opgelegd krijgen. En dat is een wezenlijke wijziging in de benadering

In de Arbowet staan verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen. Als zij zich niet aan de wet houden, kunnen zij een boete krijgen. Inspectie SZW controleert of organisaties de verplichtingen uit de Arbowet nakomen. Boetes worden meestal uitgedeeld bij ernstige overtredingen of als de overtreder nalaat om de juiste maatregelen te nemen. Dat kan ook werknemers overkomen. Als werknemers zich niet houden aan de regels die voor hen in de Arbowet staan, kan de inspectie ook hen een boete opleggen.

Verplichtingen werknemer voor veiligheid

In artikel 11 van de Arbowet staan de algemene verplichtingen van werknemers. Zo zijn werknemers verplicht om op het werk te zorgen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere aanwezigen bij het werk. Werknemers zijn onder meer verplicht om:

  • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
  • de ter beschikking gestelde verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken;
  • arbeidsmiddelen correct te gebruiken en niet zelf aan beveiligingen te sleutelen;
  • deel te nemen aan en te werken volgens voorlichting en instructies;
  • gevaarlijke situaties te melden bij leidinggevende of werkgever.

Voorbeelden overtredingen werknemers

Voorbeelden van overtredingen door werknemers zijn het niet (juist) gebruiken van verplichte beschermingsmiddelen zoals veiligheidshandschoenen of oogbescherming, terwijl deze wel aanwezig zijn. Ook ontbreken van vereiste certificaten van vakbekwaamheid (besturing hijskraan) en het slordig werken met gevaarlijke stoffen zijn overtredingen van de Arbowet. Constateert Inspectie SZW een overtreding, dan ontvangt de werknemer een brief met een beschrijving van de overtreding en dat de inspecteur hem een boete op wil leggen. Zo nodig zal de inspecteur de werknemer horen en zijn verklaring opnemen. De werknemer heeft 2 weken de tijd om op de brief te reageren. De Inspectie SZW neemt de reactie mee in de uiteindelijke boetebeschikking.

bron: rendement

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :